Algemene voorwaarden

2 juni 2022

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruikmaakt van de producten en/of diensten van Rowena de Wit.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden worden onderstaande termen en definities gehandeerd.

1.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden

1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

1.4 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consument aanbiedt

1.5 Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de overeenkomst

1.6 Product(en): product(en) zoals beschreven in de overeenkomst

1.7 Overeenkomst: de overeenkomst tussen partijen op grond waarvan ondernemer producten en diensten aan consument levert, en waarvan de algemene voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken

1.8 Partij(en): ondernemer en consument tezamen of afzonderlijk

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam: Rowena de Wit
Adres: Wassenaarstraat 46, 5421 BD Gemert
Telefoonnummer: 06 19 62 7078
E-mailadres: schrijver@rowenadewit.nl
KvK-nummer: 86644467
Btw-identificatienummer: NL004284789B98

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij ondernemer in te zien zijn.

3.3 Bepalingen of voorwaarden die afwijken van de algemene voorwaarden, zijn enkel van toepassing op de overeenkomt voor zover partijen dit schriftelijk overeenkomen.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4: Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.

4.2 Het aanbod bevat een volledige, accurate en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5: De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, tenzij de ondernemer gegronde reden heeft om aan te nemen dat de overeenkomst niet verantwoord aan te gaan is, zoals een onvermogen van de consument om aan de betalingsverplichting te voldoen. In dusdanige gevallen is de ondernemer gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 Een aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

5.5 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden ingezien, meesturen:

5.6 Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

5.7 De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

5.8 De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

5.9 Na totstandkoming van de overeenkomst wordt er door de ondernemer met de uitvoering begonnen, of op de datum of het moment zoals overeengekomen in de overeenkomst. Indien er geen datum van nakoming is overeengekomen, start ondernemer direct met de uitvoer van de overeenkomst.

5.10 Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt ondernemer de consument daarvan in kennis. Consument wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. De consument krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.11 Consument is gehouden om al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Consument draagt er zorgt voor dat alle gegevens, waarvan ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ondernemer worden verstrekt.

5.12 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ondernemer het recht om derden in te schakelen bij uitvoering van de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

5.13 Ondernemer is niet gehouden om werkzaamheden door consument aangewezen derden te laten verrichten. Consument is aansprakelijk voor goederen die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst die door of namens de consument zijn voorgeschreven, of door een door consumen aangewezen leverancier worden of zouden worden aangeleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

5.14 De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd in de overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen, dan geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tot op het moment van wederopzeggin.

5.15 Consument kan de overenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand (30 dagen).

5.16 In geval van opzegging zal consument het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor ondernemer uit de opzegging voortvloeien. Ondernemer zal het reeds voltooide werk dan opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door ondernemer te maken kosten, wordt de door de consument verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die ondernemer over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.

5.17 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op consument en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

6.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel zou mogen gebeuren.

6.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van omgaan met een product die verdergaat dan toegestaan in voorgaande alinea.

6.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de onderneming hem niet voorafgaand of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht beschikbaar heeft gesteld.

Artikel 7: Prijs en betaling

7.1 Consument betaalt ondernemer het bedrag zoals vermeld in de overeenkomst. Alle door ondernemer genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de overeenkomst.

7.2 Alle door ondernemer genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

7.3 Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

7.4 Indien een prijs gebaseerd is op door consument verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft ondernemer het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de overeenkomst op te zeggen.

7.5 Indien consument niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door ondernemer gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt ondernemer de consument een termijn van 14 dagen om alsnog aan de betalingsverplichting(en) te voldoen.

7.6 Bij een niet-tijdige betaling is consument, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advovcaten, juristen, deurwaarders en incassobureas.

7.7 Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek gegronde reden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.

7.8 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van de veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 8: Levering en uitvoering

8.1 Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en het uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar gemaakt heeft.

8.3 De door de ondernemer geaccepteerde bestelling worden met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling geplaatst is bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

8.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aanwezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 9: Garantie

9.1 Ondernemer staat ervoor in dat de geleverde dienst(en) en (daaruit voortkomende) product(en) of resultaten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Consument kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen drie maanden (90 dagen) na oplevering wordt opgemerkt en direct na ontdekking van het gebrek de klacht is gemeld en die klacht door ondernemer gegrond wordt geacht. Ondernemer zorgt dan voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van maximaal het door de consument betaalde bedrag voor het betreffende onderdeel van de overeenkomst.

9.3 Een door ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die consument op grond van overeenkomst heeft.

9.4 De garantie komt te vervallen indien blijft dat consument niet de adviezen van ondernemer heeft opgevolgd, of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd, of product(en) en/of dienst(en) niet met redelijkerwijs aan te nemen voorzichtigheid heeft behandeld.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen alle inhoud, afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke ondernemer verstrekt aan consument, berusten bij ondernemer.

10.2 Consument zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van ondernemer en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in vorig alinea bedoelde. Consument erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar vertrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk aan te merken valt, of door een van de partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

11.2 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

11.3 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, verbeurt de benadeelde partij een onmiddellijk opeisbare boete van €500,00 onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer.

12.2 Ondernemer spant zich in de overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Ondernemer kan geen invloed uitoegenen op het uiteindelijk gebruik van het geleverde. Consument is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de ondernemer.

12.3 Oplevering van de overeenkomst ontslaat ondernemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de consument ten tijde van de oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

12.4 De totale aansprakelijkheid van ondernemer voor directe schade geleden door consument als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, dan wel door onrechtmarig handelen van ondernemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derde, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van €1000,00. 

12.5 Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten van vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

12.6 Aansprakelijkheid van ondernemer jegens consument voor indirecte schade of gevolgschade of schade wezens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door consument, en schade wegens door ondernemer gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst, is uitgesloten.

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat consument de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee maanden (60 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ondernemer meldt.

12.8 De aansprakelijkheid van ondernemer met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien consument de ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ondernemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ondernemer in staat is adequaat te reageren.

12.9 Consument vrijwaart ondernemer voor alle aansprakelijkheden van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rende, verband houdende met deze overeenkomst en/of product(en) en/of dienst(en).

12.10 Ondernemer kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst worden gehouden indien ondernemer in de nakoming wordt gehinderd als gevolg van overmacht. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

12.11 Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storinngen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan consument het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

12.12 Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd blijven.

Artikel 13: Betaling

13.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

13.2 Bij de verkoop van producten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

13.3 Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ondernemer te melden.

13.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 14: Wijziging algemene voorwaarden

14.1 Ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

14.2 Wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van ondernemer, per e-mail aan de consument, of een ander kanaal waarvan ondernemer kan bewijzen van de bekendmaking is verzonden naar de consument. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

14.3 Indien een consument een wijziging niet wil accepteren, dient consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan ondernemer. Onderneming kan dan de wijziging heroverwegen. Indien ondernemer de wijziging niet intrekt, kan consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15: Slotbepalingen

15.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar ondernemer is gevestigd.

15.3 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook de communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

15.4 Indien een bepaling in de overeenkomst of algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.5 Ondernemer is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die ondernemer of de bedrijfsactiviteiten van ondernemer overneemt.